Skip to Content

Healthcare Resources

Find a Doctor


To search Houston doctors, please select a specialty & submit your Zip Code below.

Advanced Search
Search by Doctor's Name

Schedule Now

Thắc Mắc hoặc Quan Ngại

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về việc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi hay có thắc mắc hoặc quan ngại về Thông Báo này, xin liên lạc với Văn Phòng Bảo Vệ Quyền Riêng Tư tại số điện thoại được ghi dưới đây.

Nếu quý vị tin rằng các quyền riêng tư của mình bị vi phạm, quý vị có thể khiếu nại, bằng văn bản, với Văn Phòng Bảo Vệ Quyền Riêng tư của Memorial Hermann tọa lạc tại 909 Frostwood, Suite 2:205, Houston, Texas 770024, hoặc gọi số 1.800.621.4249. Quý vị cũng có thể liên lạc với Sở Y Tế và Dịch vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (DHHS) 1301 Young Street, Suite 1169, Dallas, TX 75202, Điện Thoại 214.767.4056, FAX 214.767.0432, TDD (ĐT Trợ Thính) 214.767.8940.

Để e-mail cho Thư Ký DHHS hoặc Các Viên Chức Cơ Quan khác, hãy gửi thư đến hhsmail@os.dhhs.gov.