Skip to Content

Healthcare Resources

Find a Doctor


To search Houston doctors, please select a specialty & submit your Zip Code below.

Advanced Search
Search by Doctor's Name

Schedule Now

Chính Sách của HIPAA

Thông báo này giải thích thông tin y tế về quý vị có thể được sử dụng và tiết lộ như thế nào và làm thế nào quý vị có thể truy cập được thông tin này. Xin vui lòng đọc kỹ.
Hiệu Lực Ngày: 23 tháng 09 năm 2013

Giới thiệu về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải duy trì quyền riêng tư đối với thông tin y tế của quý vị. Chúng tôi cũng được yêu cầu phải cung cấp cho quý vị Thông Báo này về việc thực hành quyền riêng tư, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và các quyền của quý vị có liên quan đến thông tin y tế của quý vị. Chúng tôi phải tuân theo các thực hành về quyền riêng tư được giải thích trong Thông Báo này khi còn có hiệu lực. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các thực hành về quyền riêng tư của chúng tôi và các điều khoản của Thông Báo này bất cứ lúc nào, miễn là sự thay đổi đó được cho phép bởi pháp luật. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các thực hành về quyền riêng tư và các điều khoản mới của Thông Báo của chúng tôi và sẽ có hiệu lực cho tất cả các thông tin y tế mà chúng tôi lưu giữ, bao gồm cả thông tin y tế chúng tôi đã tạo ra hoặc nhận được trước khi chúng tôi sửa đổi. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi đáng kể nào trong các thực hành về quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ sửa đổi Thông Báo này và cung cấp bản sao Thông Báo mới này khi có yêu cầu.

Quý vị có thể yêu cầu một bản sao Thông Báo của chúng tôi bất cứ lúc nào. Để biết thêm chi tiết liên quan đến các thực hành về quyền riêng tư của chúng tôi, hoặc để nhận thêm bản sao của Thông Báo này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các phương thức được liệt kê ở trang 8 của Thông Báo này.