Skip to Content

Healthcare Resources

Find a Doctor


To search Houston doctors, please select a specialty & submit your Zip Code below.

Advanced Search
Search by Doctor's Name

Schedule Now

Đường Dây Y Tá Tư Vấn

Nurse Health Line
Nurse Help Line Image

Quý v? c?m th?y b? ?m và không bi?t ph?i làm gì?

Hãy g?i cho Ðu?ng Dây Y Tá Tu V?n v? S?c Kh?e mi?n phí:
Trong khu v?c Houston: (713) 338-7979
S? di?n tho?i mi?n phí: 1-855-577-7979

Khi quý v? ho?c m?t thành viên trong gia dình c?m th?y b? ?m, nhung quý v? phân vân không bi?t li?u quý v? có c?n di khám bác si ho?c d?n b?nh vi?n hay không, hãy g?i cho Ðu?ng Dây Y Tá Tu V?n v? S?c Kh?e theo s? (713) 338-7979 ho?c s? mi?n phí 1-855-577-7979. Các y tá có kinh nghi?m s? giúp quý v? quy?t d?nh th?i gian và d?a di?m nh?n d?ch v? cham sóc y t?. Các y tá du?c hu?n luy?n này luôn túc tr?c 24 gi? m?t ngày, 7 ngày m?t tu?n d? tr? l?i các câu h?i v? s?c kh?e c?a quý v? qua di?n tho?i.

Ai Có Th? G?i?

Ðu?ng Dây Y Tá Tu V?n v? S?c Kh?e là m?t d?ch v? mi?n phí luôn s?n có dành cho t?t c? dân cu sinh s?ng trong khu v?c Qu?n Harris và các qu?n lân c?n. Cho dù quý v? có b?o hi?m y t? hay không, các y tá thông th?o hai ngôn ng? luôn túc tr?c d? tr? l?i cu?c g?i c?a quý v? 24 gi? m?t ngày, 7 ngày m?t tu?n. Quý v? không c?n ph?i là m?t b?nh nhân c?a Memorial Hermann d? g?i cho du?ng dây này.

Ðu?ng Dây Này Ho?t Ð?ng Nhu Th? Nào?

Khi quý v? g?i cho Ðu?ng Dây Y Tá Tu V?n v? S?c Kh?e, các y tá giàu kinh nghi?m, thông th?o hai ngôn ng? s? s? d?ng ki?n th?c và kinh nghi?m c?a h? d? ti?n hành các dánh giá qua di?n tho?i. Y tá s? gi?i dáp các câu h?i c?a ngu?i g?i v? vi?c cham sóc s?c kh?e và giúp h? l?a ch?n dúng lo?i hình cham sóc.

Ði?u C?n Bi?t v? Ðu?ng Dây Y Tá Tu V?n v? S?c Kh?e

  • Mi?n phí
  • Dành cho b?t c? ai ? Qu?n Harris ho?c các qu?n lân c?n
  • Túc tr?c 24/7
  • Y Tá Ðu?c Ðang Ký và Thông Th?o Hai Ngôn Ng? (Ti?ng Anh/ Ti?ng Tây Ban Nha)
  • Bí m?t

Ð?i v?i tru?ng h?p c?p c?u de d?a d?n tính m?ng, xin g?i s? 9-1-1. Ðu?ng Dây Y Tá Tu V?n v? S?c Kh?e không du?c thi?t l?p d? tr? giúp các tru?ng h?p c?p c?u de d?a d?n tính m?ng.

Ðu?ng Dây Y Tá Cham Só du?c tài tr? b?i Trung Tâm D?ch V? Medicare và Medicaid?y Ban Y T? và D?ch V? Nhân Sinh Texas.

Thông Cáo Báo Chí

HIPAA và Thông Báo v? Quy?n Riêng Tu

* B?o tr? b?i H?i Ðoàn L?i Ích C?ng Ð?ng Memorial Hermann